Provstiudvalget har drøftet målsætninger og prioriteringer ud fra hovedoverskifterne forkyndelse, undervisning, diakoni, mission samt samfund og økonomi og har på møde den 26. marts 2014 vedtaget nedenstående målsætninger, prioriteringer og anbefalinger.

 

Provstiudvalget anser Reformationsjubilæet i 2017 for at være et vigtigt pejlemærke i indeværende periode, som får betydning for de prioriteringer, der foretages. Dette underbygges af, at Haderslev Stift har en særlig rolle i dette forløb.

1. Forkyndelse

Provstiudvalget vil arbejde på at sikre gode muligheder for afholdelse af gudstjenester dér, hvor menigheden er til stede. Dette sker under hensyntagen til mobilitet og demografi. Det er vigtigt at fastholde og videreudvikle en forkyndelsesmæssig indsats overfor ældre med særlige behov, hvad enten disse bor i egen bolig eller på plejecentre. Det er endvidere vigtigt at videreudvikle særlige gudstjenesteformer for demente.

Forkyndelsen finder også sted i præstens møde med befolkningen i sjælesorg, begravelser, vielser etc.

Dersom der er tale om vigende kirkegang, gælder det om at turde slippe ånden ud af flasken og spørge, hvilke kirker, der kommer meget få i, og hvad der i så fald skal gøres i sådanne tilfælde.

Da menighedsbegrebet er under forandring, er det det en vigtig opgave at understøtte særlige menigheder, som f.eks. de, der opstår i kraft af funktionspræsternes virke, herunder de internationale gudstjenester.

2. Undervisning og kommunikation

I lyset af folkeskolereformen af 2013 vil Provstiudvalget sikre, at konfirmandundervisningen og konfirmationens folkelige og kirkelige forankring styrkes og udvikles.

Vejle Provsti ønsker at give de lokale skoler det bedst mulige grundlag for at tilrettelægge en folkeskole, hvor de særlige undervisnings- og dannelseskompetencer, som præster og øvrige medarbejdere i de lokale kirker besidder, kan blive til nytte for folkeskolen.  Der er allerede overfor Uddannelse og Læring i Vejle Kommune og de lokale skoler præsenteret eksempler på undervisningsstøttende virksomhed, temadage og projekter. Der bør opmuntres til, at disse føres ud i livet og videreudvikles.

En særlig udfordring er børnekonfirmandundervisningen. Den skal tilbydes alle, men behøver ikke at finde sted i alle sogne. Provstiudvalget vil opfordre menighedsrådene til at gå sammen om at tilbyde denne undervisning.

Undervisningen af børn med særlige behov varetages af provstiet. Dette kræver et større forberedelsesarbejde og der skal afsættes midler til formålet, ligesom der skal sikres kompetenceudvikling. Undervisningen skal varetages med udgangspunkt i de sogne, hvor der findes specialskoler og skoler med centerklasser m.v.

Voksenundervisning på flere niveauer bør styrkes.

Ungdomspræstens øgede muligheder overfor ungdomsuddannelserne bør styrkes og udvikles..

Kommunikationsindsatsen i sognene bør styrkes ved bedre videndeling, anvendelse af sociale medier, skabe gode historier og samvirke med stiftets kommunikationsmedarbejder samt en øget indsats med information om det lokale sognekirkelige liv til mennesker, der flytter til området.

Provstiets hjemmeside skal optimeres.

3. Diakoni.

Provstiudvalget vil give menighedsrådene mulighed for at styrke og udvikle den diakonale indsats i det enkelte sogn og på tværs af sognene. Der bør være særlig opmærksomhed på mennesker i sorg og ensomhed.

Diakonipræstens arbejde for udsatte skal styrkes og udvikles. Der arbejdes på at skabe blivende bygningsmæssige rammer for dette virke.

4. Mission

Det multireligiøse samfund gør det ekstra nødvendigt at følge udviklingen i folkekirkens medlemsprocent i Vejle Provsti og arbejde for nye, medlemsfremmende aktiviteter.

Undervisningsvirksomhed kan indeholde et missionsaspekt. En sådan undervisning bør styrkes overfor mennesker, der ikke ved, hvad kristendommen er eller ikke er kristne. Ligeledes er det vigtigt at udvikle informationsvirksomhed om kristendommen som kulturbærende institution.

5. Samfundsopgaver og økonomi

Provstiets liv og vækst pulje anses fortsat for at være en vigtig faktor til udvikling af det kirkelige liv.

Vejle Provsti vil sætte fokus på kirkegården som mødested og om muligt iværksætte en undersøgelse af kirkegårdens forskellige funktioner for de mennesker, der færdes der.

Provstiudvalget ønsker principielt at fastholde de eksisterende tjenesteboliger for sognepræsterne.

Det bør undersøges, hvorvidt det er muligt at ændre de personregistreringsmæssige og administrative funktioner i provstiets sogne. Provstiudvalget vil tage initiativ til drøftelse af samarbejdsmuligheder mellem sognene.

Provstiudvalget ønsker at sætte fokus på trivsel, samarbejde og godt arbejdsklima i sognene.

Det handler om at varetage kirkeskatteydernes penge på en ansvarsfuld måde. Det kan overvejes, om de kirker, der oppebærer midler til drift og anlæg, men som har en ringe kirkegang, i virkeligheden tager penge fra kirker med en høj kirkegang.