Målsætninger og prioriteringer 2018 - 2022

1. Forkyndelse

a)Provstiudvalget vil arbejde på at sikre gode muligheder for afholdelse af gudstjenester dér, hvor menigheden er til stede. Dette sker under hensyntagen til mobilitet og demografi således at også bl.a. indvandrere og mennesker med midlertidigt ophold er omfattet heraf.

Det er vigtigt at fastholde og videreudvikle en forkyndelsesmæssig indsats overfor ældre med særlige behov, hvad enten disse bor i egen bolig eller på plejecentre. Det er endvidere vigtigt at videreudvikle særlige gudstjenesteformer for demente.

b)Forkyndelsen finder også sted i præstens møde med befolkningen i sjælesorg, begravelser, vielser etc.

c)Da menighedsbegrebet er under forandring, er det det en vigtig opgave at understøtte særlige menigheder, som f.eks. de, der opstår i kraft af funktionspræsternes virke.

Handlingsplan:

Kirketællingen i Vejle Provsti kan her, uagtet at den er et par år gammel, være et nyttigt værktøj for at skabe et overblik over, hvor menigheden er til stede.

Det kan overvejes at afsætte midler til videreudvikling af indsatsen overfor ældre med særlige behov. Dette kan for eksempel ske ved samarbejde med frivillige på plejehjemmene.

Der bør afsættes midler til fremme af viden om religionsfrihed

2. Undervisning og kommunikationKonfirmandundervisningen og konfirmationens folkelige og kirkelige forankring skal fortsat styrkes og udvikles.

b)Vejle Provsti ønsker at give de lokale skoler det bedst mulige grundlag for at tilrettelægge en folkeskole, hvor de særlige undervisnings- og dannelseskompetencer, som præster og øvrige medarbejdere i de lokale kirker besidder, kan blive til nytte for folkeskolen.

c)En særlig udfordring er børnekonfirmandundervisningen. Den skal tilbydes alle, men behøver ikke at finde sted i alle sogne. Provstiudvalget vil opfordre menighedsrådene til at gå sammen om at tilbyde denne undervisning.
d)Undervisningen af børn med særlige behov varetages af provstiet. Dette kræver et større forberedelsesarbejde for de pågældende præster og der skal afsættes midler til formålet, ligesom der skal sikres kompetenceudvikling inden for dette område. Undervisningen skal varetages med udgangspunkt i de sogne, hvor der findes specialskoler og skoler med centerklasser m.v.

e)Voksenundervisning på flere niveauer bør styrkes.

f)Ungdomspræstens øgede muligheder overfor ungdomsuddannelserne bør styrkes og udvikles..

g)Den gode kontakt til pressen skal fastholdes og udbygges

h)Kommunikationsindsatsen i provstiet og sognene styrkes ved bedre videndeling, for eksempel ved anvendelse af sociale medier, skabe gode historier samt en øget indsats med information om det lokale sognekirkelige liv herunder til mennesker, der flytter til området.

h)Provstiets hjemmeside skal yderligere forbedres

Handlingsplan:

Udgifterne til Kirkehøjskolen og Teologi for Voksne skal fortsat regnes som fælles udgifter.

Der udarbejdes pressemeddelelser med regelmæssige mellemrum, også til de digitale medier. Dette sker på provstiplan før præsteindsættelser og andre begivenheder af fælles interesse.

Menighedsrådene opfordres til, at der udpeges en kommunikations- og presseansvarlig i hvert sogn.

Der skal arbejdes målrettet med skole-kirke – anliggender.

Der afsættes midler i en særlig pulje til konfirmandundervisning af børn med særlige behov.

Skole-kirkevirksomheden udarbejder en oversigt over hvilke skoler, der indgår aftaler med de lokale sogne om undervisningsstøttende tilbud.

3. Diakoni.

a)Provstiudvalget har givet menighedsrådene mulighed for at styrke og udvikle den diakonale indsats i det enkelte sogn og på tværs af sognene. Der bør være særlig opmærksomhed på mennesker i sorg og ensomhed.

b)Korshærs – og diakonipræstens arbejde for udsatte skal styrkes og udvikles og dette sker i tæt samarbejde med følgegruppen og de eksisterende væresteder.

Handlingsplan:

Det primære diakonale arbejde foregår i sognene, i ungdomspræstens virke og i korshærs – og diakonipræstens virke. Det er således dette arbejde, der i påkommende tilfælde skal tilføres flere midler

4. Mission

a)Det multireligiøse og det sækulariserede samfund gør det ekstra nødvendigt at følge udviklingen i folkekirkens medlemsprocent i Vejle Provsti og arbejde for nye, medlemsfremmende aktiviteter.

b)Undervisningsvirksomhed kan indeholde et missionsaspekt. En sådan undervisning bør styrkes over for mennesker, der ikke ved, hvad kristendommen er eller ikke er kristne. Ligeledes er det vigtigt at udvikle informationsvirksomhed om kristendommen som kulturbærende institution.

Handlingsplan:

Der orienteres på budgetsamråd om medlemsfremmende initiativer

Der indrykkes annonce i Flytteguiden for provstiets kirker

5. Samfundsopgaver og økonomi

a)Provstiets liv og vækst pulje anses fortsat for at være en vigtig faktor til udvikling af det kirkelige liv.

Handlingsplan:

Budgetsamrådet drøfter løbende puljens praksis

b)Vejle Provsti vil sætte fokus på kirkegårdens udvikling som følge af de ændrede begravelsesmønstre g arbejde med at undersøge kirkegårdens muligheder også i henseende til økonomi og ændringer af taksterne og evt. gratis gravstedserhvervelse

Handlingsplan:

Det undersøges, om der kan udarbejdes lokalt informationsmateriale om kirkegårdene.

c)Provstiudvalget ønsker principielt at fastholde de eksisterende tjenesteboliger for sognepræsterne.

Handlingsplan:

Der er udarbejdet en oversigt over tjenesteboligerne, med angivelse af alder, størrelse, boligbidrag, varmeforbrug etc.

d)Der arbejdes fortsat på at undersøge, hvorvidt det er muligt at ændre de personregistreringsmæssige og administrative funktioner i provstiets sogne.

Handlingsplan:

Det henstilles til erfagruppe for formand og kassere til drøftelse samarbejdsmulighederne inden for disse og andre områder.

e)Provstiudvalget sætter fokus på trivsel, samarbejde og godt arbejdsklima i sognene.

Handlingsplan:

Sygefraværet kan registreres i bestemte perioder med henblik på skabe overblik over eventuelt sygefravær på grund af psykisk arbejdsmiljø.

Det henstilles, at erfagruppen for kontaktpersoner og formænd drøfter emnet.

f)Provstiudvalget varetager kirkeskatteydernes penge på en ansvarsfuld måde. Dette sker ved den årlige budgetlægning, hvor både de økonomiske og indholdsmæssige aspekter vurderes samt ved godkendelsesarbejdet med regnskaberne.

Handlingsplan:

Provstiudvalget drøfter dette i detaljer ved møder med menighedsrådsformændene, ved forårsmøde med menighedsrådene og på budgetsamrådet.